بازگشت به صفحه اصلي

درباره تعاونی

تاريخچه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اعضاء هیئت مدیره

علیرضا زارع فرخادی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
 • تلفن :34482002
 • موبایل :09143118137

اسماعیل نوروززاده

عضو هیات مدیره و دبیر
 • تلفن :35552172
 • موبایل :09144140401

مصطفی مصطفی زاده عسگری

عضو و نانب رئیس هیئت مدیره
 • تلفن :4135548568
 • موبایل :09141167126

جعفر خلیلی

عضو هیات مدیره
 • تلفن :37830733
 • موبایل :9144204749

نازیلا پورابراهیم

عضو هیئت مدیره
 • تلفن :35576507
 • موبایل :09143133195

محبوب امیریان

بازرس
 • تلفن :44220219
 • موبایل :09144264337