نرخ خدمات تاییدیه تحصیلی

نرخ خدمات تاییدیه تحصیلی
نویسنده مدیر 1396/06/26

نرخ خدمات تاییدیه تحصیلی

دفاتر محترم لطفا نرخ مصوب تاییدیه را رعایت فرمایند در غیر اینصورت سرویس مزبور غیرفعال خواهد شد.
نرخ مصوب تاییدیه تحصیلی 142300ریال
هزینه پست سفارشی با ارائه رسید جداگانه به مبلغ مذکور اضافه خواهد شد.