عدم ارایه خدمات تاییدیه تحصیلی خارج از محل دفتر

عدم ارایه خدمات تاییدیه تحصیلی خارج از محل دفتر
نویسنده مدیر 1396/06/27

عدم ارایه خدمات تاییدیه تحصیلی خارج از محل دفتر

با توجه به اطلاعیه های قبلی، دفاتری که جهت ارائه خدمات تاییدیه تحصیلی در مراکز دانشگاهی و ادارات پست  یا سایر مراکز اقدام به اخذ مدارک نمایند بعنوان ایجاد شعبه تلقی شده و خدمت تاییدیه تحصیلی بدون اطلاع قبلی قطع و مراتب به کارگروه اعلام خواهد شد.