شروع خدمات منابع طبیعی

شروع خدمات منابع طبیعی
نویسنده مدیر 1396/10/05

شروع خدمات منابع طبیعی

باطلاع آندسته از دفاتر پیشخوان خدمات استان که آزمون خدمت منابع طبیعی را گذرانده اند میرساند ،که این خدمت از اول دیماه در دفاترفعال گردیده وکلیه متقاضیان در سرتاسر استان به دفاتر معرفی شده هدایت خواهند شد از همکاران انتظار دارد در ارائه خدمت کوتاهی ننمایند .