اطلاعیه شماره 16 سازمان تنظیم مقررات

اطلاعیه شماره 16 سازمان تنظیم مقررات
نویسنده مدیر 1397/06/12

اطلاعیه شماره 16 سازمان تنظیم مقررات

دارندگاه پروانه دفاتر پیشخوان دولت
در راستای اجرای تصویب نامه مورخ 97/01/28هیات وزیران حداکثرمهلت مراجعه به سامانه مدیریت خدمات دفاترrsb-cra.ir وتکمیل اطلاعات برای دارندگان پروانه تا 31 شهریور ماه سال جاری میباشد ودر صورت عدم مراجعه به سامانه وثبت وتکمیل اطلاعات در مهلت تعیین شده بعنوان فعال نبودن دفتر یا انصراف از ادامه فعالیت تلقی شده وپروانه دفتر لغو خواهد شد.(معاونت پستی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی)