مکاتبات اداری

مکاتبات اداری
نویسنده مدیر 1396/09/21

مکاتبات اداری

بزودی ارائه خدمات مکاتبات اداری در دفاتر پیشخوان دولت استان  آغاز خواهد شد  و دفاتری که آزمون مربوطه را با موفقیت گذرانده باشند میتوانند این خدمت را به مردم ارائه نمایند ، لذا دفاتری که تاکنون نسبت به آزمون این خدمت اقدامی ننموده اند سریعا با مراجعه به درگاه کانون اقدام نمایند.