• 72-10-1233
  شهر -
  مدیر کبری حیدری
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1234
  شهر -
  مدیر مهدی مستقیمی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1235
  شهر -
  مدیر سکینه حسامی سرند
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1236
  شهر -
  مدیر طاهر تاروردی پور
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1237
  شهر -
  مدیر مینا علیزاده اسکوئی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1238
  شهر -
  مدیر مهدی صادق زاده وایقانی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1239
  شهر -
  مدیر خدماتی کوثر عالی(عالی نژاد)
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1240
  شهر -
  مدیر یوسف بهرام زاده
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1241
  شهر -
  مدیر سید محمد رضا کوزه گری
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1242
  شهر -
  مدیر علی خادمی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1243
  شهر -
  مدیر مهدی نباتی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1244
  شهر -
  مدیر شیوا اسفندی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1245
  شهر -
  مدیر نازیلا پورابراهیم
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1246
  شهر تبریز
  مدیر کاظم احمد پور
  تلفن 04135571958
  شریعتی جنوبی روبروی خلیفه گری ارامنه
 • 72-10-1247
  شهر -
  مدیر اصغر حسن پور
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1248
  شهر -
  مدیر آیلار یاوری
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1249
  شهر -
  مدیر بابک نوروزی پناهی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1250
  شهر -
  مدیر جاوید نیک رفتار خیابانی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1251
  شهر -
  مدیر اصغر راضي
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1252
  شهر -
  مدیر میر مسعود موسوی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1253
  شهر -
  مدیر بیژن شیخان
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1255
  شهر -
  مدیر شاپور بدل نژاد
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1256
  شهر -
  مدیر شهرام عطار جعفری
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1257
  شهر -
  مدیر فخرالدین قنبری
  تلفن -
  --------