• 72-10-1208
  شهر -
  مدیر شجاء عابدی آبش احمدلو
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1209
  شهر تبریز
  مدیر شرکت ارتباط رسای عصرنو(خانم وحدانی)
  تلفن 04134787050
  چهاراه ابوریحان
 • 72-10-1210
  شهر -
  مدیر قدرت رجب زاده
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1211
  شهر -
  مدیر علیرضا نظری
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1212
  شهر -
  مدیر محمد ابراهیمی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1213
  شهر -
  مدیر هادي حسين زاده داشكسن
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1214
  شهر -
  مدیر سمیه شیخ لو
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1215
  شهر -
  مدیر لیلا قاسمی آقداش
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1216
  شهر -
  مدیر سارا همتی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1217
  شهر -
  مدیر فیروز جلیلی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1218
  شهر -
  مدیر امیر پاشائی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1219
  شهر -
  مدیر علیرضا مشایخی میانجی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1220
  شهر -
  مدیر آران میشو(ولی دیداری)
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1221
  شهر -
  مدیر رامین جهانی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1222
  شهر -
  مدیر ایوب ولی محمدی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1223
  شهر -
  مدیر امی جبارزاده
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1224
  شهر -
  مدیر لیلان غفاری زاده
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1226
  شهر -
  مدیر جلیل صبوری نهند
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1227
  شهر -
  مدیر معصومه فاتحی
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1228
  شهر -
  مدیر علیرضا فرشباف
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1229
  شهر -
  مدیر خدمات پیام پرداز گلزار(خانم گلزار)
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1230
  شهر -
  مدیر حبیب حق لسان
  تلفن -
  --------
 • 72-10-1231
  شهر مراغه
  مدیر بهمن سعادت
  تلفن 04137255888
  مراغه- خیابان طالقانی- جنب میدان آرد فر وشان-پلاک 367
 • 72-10-1232
  شهر -
  مدیر احد فرامرزی
  تلفن -
  --------